โครงการชลประทานหนองบัวลําภู ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://nongbualumphu.rid.go.th/main/ Thu, 29 Jul 2021 10:32:46 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ปี 2464 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=178 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1627554766.jpg

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน 1627554766 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูลงพื้นที่ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านสนามชัย http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=177 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1627554676.jpg

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน พร้อมด้วย นายวิทวัส ภูหัดธรรม นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้น 1627554676 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมประชุมหารือแผนงานการขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานหนองบัวลำภู http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=176 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1627022870.jpg

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูพร้อมด้วย นาย กิตติ นาคธรณิรทร์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, นายปราโมทย์ พึ่งเพียร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงร 1627022870 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=174 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1626764716.jpg

ในวันที่  20 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวั 1626764716 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองสวรรค์และผู้แทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=173 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1626350170.jpg

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์และผู้แทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำฯ เพื่อทำ 1626350170 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมลงพื้นที่พิจารณาโครงการ กับฝ่ายพิจารณาโครงการสำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=172 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1626350012.jpg

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายอรรถสิทธิ์  บึงลี นายช่างชลประทาน นายวิทวัส ภูหัดธรรม นายช่างชลประทาน และนายณัฐวุฒิ รามศิริ นายช่างสำรวจ  ร่วมลงพื้นที่พิจารณาโครงก 1626350012 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=171 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1625822047.jpg

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ได้ประสานผู้ใหญ่บ้านและเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำแห่งใหม่ ซึ่งมีผู้ยินยอมสละที่ดินให้ ผลจากการเปลี่ยนจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำทำให้แนว 1625822047 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=170 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1625642138.jpg

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูพร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน และข้าราชการทุกท่าน ร่วมติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3/2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมโครงการชล 1625642138 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อควรรู้ และข้อควรระวังในการบริหารสัญญา http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=169 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1625563971.jpg

ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภูพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย,หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานหนองบังลำภู รับฟังการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อควรรู้และข้อควรระวังในการบริหารสัญญาโด 1625563971 โครงการชลประทานหนองบัวลำภูร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ http://nongbualumphu.rid.go.th/main//?name=news&file=readnews&id=168 http://nongbualumphu.rid.go.th/main//http://nongbualumphu.rid.go.th/main//icon/news_1625218230.jpg

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญวิชญ์  แฮนเกตุ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายสุริเยศ  ลำมะยศ นายช่างชลประทาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แก่เก 1625218230